Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quỳnh Thọ

Quỳnh Phụ - Thái Bình
tbh-quynhphu-thcsquynhtho@edu.viettel.vn